حقوق و دستمزد در حسابداری

۱۳۹۹-۰۳-۱۳
daftar
548

حقوق و دستمزد در حسابداری

 

در تمامی کسب و کارها افرادی که مشغول کار هستند طبعاً برای کسب منفعتی به فعالیت می پردازند . این منفعت همان دستمزد و حقوقی است که کارفرمایان به کارگران و یا کارمندان خود پرداخت می کنند . بنابراین بحث حقوق  از اهمیت بالایی در مباحث مالی مجموعه های تجاری برخوردار است . همچنین مراحل محاسبه آن نیازمند همکاری بخش های مختلف مجموعه از واحد کارگزینی تا واحد مالی می باشد .

در ادامه به بررسی پارامترهای اصلی در محاسبه حقوق می پردازیم.

ثبت حقوق و دستمزد در حسابداری

همانطور که می دانید تمام اتفاقات مالی که در یک سیستم حسابداری ثبت می شوند باید از معادله حسابداری پیروی کنند . برای ثبت حقوق و دستمزد نیز با توجه به معادله حسابداری ثبت زیر را هنگام شناسایی دستمزد صادر می کنیم .

حساب هزینه حقوق و دستمزد / هزینه حقوق و دستمزد                                    X     بدهکار

حساب هزینه حقوق و دستمزد / هزینه اضافه کاری                                               Xبدهکار

حساب هزینه حقوق و دستمزد /هزینه حق مسکن                                            X     بدهکار

حساب هزینه حقوق و دستمزد / هزینه بن کارگری                                            X     بدهکار

حساب هزینه حقوق و دستمزد / سایر هزینه های حقوق و دستمزد                       X     بدهکار

حساب هزینه حقوق و دستمزد / بیمه سهم کارفرما                                           X      بدهکار

حساب بدهی های جاری / حساب جاری کارکنان / آقای الف                              X      بستانکار

حساب بدهی های جاری / حساب های پرداختنی  / مالیات حقوق                      X      بستانکار

حساب بدهی های جاری / بیمه سهم کارگر                                                     X      بستانکار

 

هزینه حقوق و دستمزد                            

در ابتدای سند این حساب به عنوان هزینه عملیاتی مجموعه طبق قوانین سازمان کار و امور اجتماعی ثبت می شود . پیش از ثبت سند باید محاسبات مربوط به این بخش انجام شود . در این محاسبات باید حقوق روزانه فرد در تعداد روزهای کارکرد وی ضرب شود که در این مبلغ همان پایه حقوق طبق قرارداد می باشد . روزهای کاری طبق قانون مبنا ۳۰ روز کاری است که برای ماه های ۳۱ روزه مبلغ دستمزد یک ماهه تقسیم بر ۳۰ شده ، جواب در ۳۱ ضرب می شود تا حقوق ماه های ۳۱ روزه حساب شود . برای ماه های ۲۹ روزه نیز به همین ترتیب . روز جمعه روز تعطیل کاری کارکنان می باشد. ولی محاسبه این روز در محاسبه حقوق الزامی است . به طور کلی ساعات کارکرد یک کارمند طی یک ماه کاری ۲۲۰ ساعت می باشد .

حساب هزینه حقوق و دستمزد ماهیتاً بدهکار است و مبنای محاسبات بعدی در ثبت حقوق می باشد .

 

  هزینه اضافه کاری

اضافه کاری به ساعاتی گفته می شود که کارمند یا کارگر بنا به نیاز مجموعه و با میل و موافقت وی بیشتر از ساعات کار در یک روز کاری (ساعات کار یک روز کاری حداکثر ۸ ساعت) می باشد . ساعات اضافه کار در یک روز کاری نباید از ۴ ساعت در یک روز بیشتر شود . مزد هر ساعت اضافه کاری برابر ۴۰% حقوق پایه برای یک ساعت کار می باشد . اضافه کاری نیز در سمت بدهکار سند حقوق ثبت می گردد.

 

حقوق و دستمزد در حسابداری

 

 هزینه بن کارگری 

بن کارگری مبلغی است که از طرف شورای عالی کار هر ساله برای تهیه ارزاق به کارگران اختصاص می یابد. و به کارفرمایان ابلاغ می شود. میزان سابقه کار و ساعات کاری کارگران در میزان این مبلغ ندارد. بن کارگری برای سال ۹۹ مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال تصویب شده است .

 

هزینه حق مسکن                                            

حق مسکن نیز مانند بن کارگری مبلغ ثابتی است که در محاسبه حقوق باید در نظر  گرفته شود . حق مسکن جز مزایای مستمر است که غیر از حقوق پایه پرداخت می شود . به طور کلی بن کارگری ، حق مسکن ، حق عائله مندی ، حق جذب و … جزو مزایای مستمر می باشند .

این حساب سمت بدهکار سند حقوق ثبت می شود.

 

بیمه سهم کارفرما

حق بیمه در مجموع برابر ۳۰% درصد جمع حقوق و مزایای کارکنان است . به طور کلی حق بیمه وجهی است که سازمان تامین اجتماعی به کارمندان و کارگران پرداخت می کند تا از مزایای بیمه بهره مند شوند . ۷% این مبلغ را بیمه شونده و ۲۳% باقیمانده را کارفرما پرداخت می کند . حساب بیمه سهم کارفرما سمت بدهکار و بیمه حق کارگر سمت بستانکار ثبت می گردد .

حساب های پرداختنی  / مالیات حقوق                     

هر شخصی که در مجموعه ای مشغول به کار است و درآمد کسب می کند ، همچنین از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کند باید بخشی از حقوق دریافتی (درآمد) خود را به عنوان مالیات به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کند . مالیات بر درآمد حقوق طبق ماده ۸۵ و ۸۴ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود .

 

حساب بدهی های جاری / حساب جاری کارکنان / آقای الف                             

مبلغ قابل پرداخت به پرسنل برابر است با ما به تفاوت ستون بدهکار و بستانکار این سند که در حساب جاری شخص می گردد و مجموعه ملزم به پرداخت این مبلغ به عنوان حقوق  به کارمند یا کارگر خود می باشد.

حقوق و دستمزد در حسابداری

 

سایر حساب های سند حقوق و دستمزد

  • وام یا مساعده کارکنان که به صورت بدهکار در این سند ثبت می شوند .
  • بیمه تکمیلی : اگر شرکت هزینه ای بابت بیمه تکمیلی پرداخت کند آنرا از حساب شخص کسر می نماید . بیمه تکمیلی سمت بستانکار ثبت می شود .
  • عیدی و سنوات : عیدی و سنوات که معمولا در ماه های آخر سال پرداخت می شوند ، سمت بدهکار سند حقوق ثبت می شوند . مبلغ عیدی نباید بیشتر از ۳ برابر پایه حقوق فرد باشد . هر کارگر و کارمندی که سابقه کاری بیشتر از یکسال داشته باشد مبلغی برابر آخرین حقوق به عنوان حق سنوات دریافت می نماید
  • شیفت کاری : دستمزد شیفت کاری بنا به ساعات شیفت درصدی را به حقوق روزانه اضافه می کند و در سمت بدهکار ثبت می شود .
  • حق ماموریت : به کسانی که ماموریت های شغلی داشته باشند حق ماموریت تعلق می گیرد که در سمت بدهکار ثبت می شود.

 

نمونه ای از این سند  با اطلاعات فرضی به صورت زیر می باشد :

آقای الف کارمندی شرکتی می باشد . که در یک ماه ۳۰ روزه ۳ ساعت اضافه کاری داشته است . سایر اطلاعات به شرح زیر می باشد .

حقوق پایه ۲،۰۰۰،۰۰۰

مزایا ۲۰۶،۶۰۰

حق خوار و بار و مسکن ۱۲۴،۳۵۰

اضافه کاری ۶،۰۲۵

ثبت حسابداری به صورت زیر می باشد :

هزینه حقوق و دستمزد   ۲،۰۰۰،۰۰۰ بدهکار

حق خوار و بار و مسکن   ۱۲۴،۳۵۰ بدهکار

مزایای حقوق  ۲۰۶،۶۰۰ بدهکار

اضافه کاری   ۶،۰۲۵  بدهکار

بیمه کارفرما  ۴۶۰،۰۰۰  بدهکار

بیمه کارگر   ۱۴۰،۰۰۰ بستانکار

مالیات حقوق   ۲۰۰،۰۰۰  بستانکار

حساب آقای الف  ۲،۴۵۶،۹۷۵   بستانکار

بابت ثبت حقوق برج ۸ آقای الف

 

ثبت سند پرداخت حقوق

در زمان پرداخت حقوق نیز لازم است سندی بابت این رویداد مالی ثبت شود که به شرح زیر می باشد:

حساب آقای الف   ۲،۴۵۶،۹۷۵  بدهکار

حساب بانک / صندوق / حساب پرداختی  ۲،۴۵۶،۹۷۵ بستانکار

بابت پرداخت حقوق برج ۸ آقای الف

 

برای کسب اطلاعات دقیق تر از آخرین تغییرات حقوق پرداختی می توانید به سایت رسمی اداره کار مراجعه نمایید .

 

استفاده از نرم افزارهای حسابداری در ثبت حقوق 

امروزه اکثر نرم افزارهای حسابداری با گنجاندن منوی حقوق انجام محاسبات این بخش را برای حسابداران ساده تر نموده است . اما این امر به این معنا نیست که تمام محاسبات در نرم افزارها صورت گیرد . حسابداران بایستی اطلاعات اولیه و سایر اطلاعات پایه را محاسبه کرده و برای محاسبات تکمیلی از نرم افزارها استفاده نمایند. نرم افزار حسابداری پاد نیز در منوی حقوق و دستمزد این امکان را برای حسابداران فراهم کرده تا با ثبت دقیق تر و ساده تر اطلاعات حقوق و دستمزد ، گزارشات کاربردی را در این زمینه فراهم نمایند .

اشتراک گذاری مقاله در شبکه های اجتماعی
۱۳۹۸-۰۵-۰۷

مزایای نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد   حقوق و دستمزد یکی از اصلی ترین مسائل برای مدیران و صاحبان کسب و کار می باشد و همچنین محاسبه آن نیز یکی از مباحث مهم در حسابداری به شمار می آید. هر مجموعه که در حال فعالیت باشد از شامل تعدادی پرسنل (کارمند و کارگر) می […]

*    
*